Terapeuta zajęciowy

WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE I POSTAWY WŁAŚCIWE DLA ZAWODU 


Cechy psychofizyczne:

 • poszanowanie godności ludzkiej i tolerancja osobistych przekonań innych ludzi oraz umiejętność dostrzegania ich potrzeb i problemów,
 • życzliwość, opiekuńczość i gotowość udzielania pomocy oraz stosowanie zasad humanitarnego i etycznego postępowania zarówno wobec chorych jak i podwładnych i przełożonych,
 • gotowość współdziałania w zespole,
 • uczciwość i sprawiedliwość oraz własna godność i wartość, a także wynikająca z nich odwaga do samodzielnej decyzji i samokontroli, krytycyzm wobec siebie oraz wnikliwa samoanaliza,
 • chęć dokształcania się i podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych,
 • poszanowanie i odpowiedzialność za powierzony sprzęt, oszczędność materiału,
 • obowiązkowość i punktualność.


Przeciwwskazania zdrowotne:

 • choroby, które nie pozwalają podejmować wysiłków fizycznych,
 • dysfunkcje narządów zmysłów,
 • choroby psychiczne,
 • nosicielstwo zarazków chorób jelitowych.


O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz. 

Kształcenie i wychowanie w szkole ma na celu:

 • teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu,
 • wyrobienie zamiłowania i szacunku do zawodu i pracy oraz humanitarnego stosunku do osób powierzonych ich opiece,
 • kształtowanie postawy moralnej słuchaczy,
 • wyrobienie umiejętności i nawyków ustawicznego analizowania wiedzy ogólnej i zawodowej,
 • rozwijanie zamiłowania do samokształcenia.

Proces kształcenia słuchacza oparty jest na niżej podanych zasadach:

 • Praca terapeuty zajęciowego jest poliwalentna, zaspokajająca różnorodne potrzeby ludzkie i realizowana jest w placówkach i instytucjach służby zdrowia, pomocy społecznej i innych.
 • Istotą pracy terapeuty zajęciowego jest kompleksowość działania, co wymaga od terapeuty zajęciowego umiejętności współdziałania ze specjalistami różnych dziedzin.
 • Musimy uwzględniać różnorodność metod i technik oraz ich odmiany w wyspecjalizowanych placówkach i instytucjach służby zdrowia (oddziały szpitalne, działy rehabilitacji leczniczej i zawodowej oraz inne).
 • Kształcenie podstawowe terapeutów zajęciowych powinno stanowić podbudowę do specjalizacji zawodowej w czterech podstawowych kierunkach, tj. dysfunkcji narządu ruchu, zaburzeń psychicznych, chorób pulmonologicznych i kardiologicznych.

Kształcenie w zawodzie terapeuty zajęciowego uwarunkowane jest strukturą rynku pracy, dla absolwentów (aktualną i przewidywalną), a także zachodzącymi obecnie przekształceniami społecznymi, podstawowe zadania terapeuty zajęciowego determinują jego potencjalne miejsca pracy.

Przedmioty obowiązujące na kierunku:

 • Wychowanie fizyczne,
 • Socjologia,
 • Psychologia,
 • Pedagogika,
 • Anatomia i fizjologia,
 • Patologia z zarysem klinicznym chorób,
 • Rehabilitacja,
 • Terapia zajęciowa,
 • Pracownia terapii zajęciowej,
 • Zajęcia praktyczne,
 • Język angielski,
 • Elementy informatyki,
 • Zarys wiedzy o gospodarce,
 • Praktyka zawodowa.

Dodatkowe informacje o zawodzieŹródło: Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego. Wyd. KOWEZiU: