Opiekunka środowiskowa

WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE I POSTAWY WŁAŚCIWE DLA ZAWODU 

Cechy psychofizyczne:

 • zainteresowania humanistyczne (społeczne, pedagogiczne),
 • umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 • spostrzegawczość, podzielność uwagi,
 • zrównoważenie emocjonalne,
 • odporność na trudne sytuacje i stres,
 • zdolności organizacyjne.

Przeciwwskazania zdrowotne:

 • wzrok – ślepota, znaczne osłabienie wzroku, jaskra, krótkowzroczność postępująca, daltonizm,
 • słuch – głuchota, niedosłyszenie,
 • aparat mowy – bezgłos, trwałe wady artykulacyjne (seplenienie, mowa nosowa), jąkanie,
 • skóra – wszelkie skłonności do uczuleń, trwałe zmiany chorobowe,
 • układ kostno-stawowy – skrzywienie kręgosłupa II i III stopnia, płaskostopie II i III stopnia, szpotawość stóp, zwichnięcie stawów biodrowych, wady rąk,
 • układ nerwowy – zaburzenia równowagi, epilepsja, drgawki, omdlenia, zawroty głowy, niedowłady, zaburzenia psychiczne, psychopatie, charakteropatie, trwałe nałogi z objawami somatopsychicznymi,
 • sprawność manualna – ułomność, zniekształcenie szczególnie rąk, kalectwo,
 • pozostałe układy – ciężki wady i uszkodzenia,
 • inne – nosicielstwo zarazków chorób jelitowych.


O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz. 

Do zadań opiekunki środowiskowej należy:

 • pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych (robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie),
 • pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych (mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, słanie łóżka i zmiana pościeli oraz bielizny osobistej osobie unieruchomionej w łóżku oraz prowadzenie najprostszych ćwiczeń rehabilitacyjnych, uzgodnionych z lekarzem),
 • udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego,
 • mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie jego zainteresowań,
 • aktywizowanie podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej,
 • doradzanie w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego,
 • kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego,
 • inicjowanie pozytywnych relacji międzyludzkich w najbliższym otoczeniu podopiecznego, a zwłaszcza z członkami jego rodziny.


Podstawowym celem kształcenia opiekunek środowiskowych jest przygotowanie ich do udzielania pomocy i świadczenia usług opiekuńczych w odniesieniu do osób przewlekle chorych, samotnych i niesamodzielnych, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. 

Odpowiednie przygotowanie opiekunek środowiskowych i świadczone we właściwy sposób usługi opiekuńcze mają bezpośredni wpływ na sprawne działanie systemu pomocy środowiskowej i ograniczenie liczby podejmowanych decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej. 

Typowe miejsca pracy dla opiekuna / opiekunki środowiskowej:

 • zakłady opiekuńcze,
 • zakłady pomocy społecznej,
 • świetlice środowiskowe,
 • dzienne domy opieki,
 • własna działalność gospodarcza,
 • możliwość zatrudnienia poza granicami kraju.


Przedmioty obowiązujące na kierunku:

 • Elementy pedagogiki społecznej i opiekuńczej,
 • Elementy pedagogiki specjalnej,
 • Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i społecznej,
 • Polityka społeczna państwa z elementami organizacji pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia w Polsce,
 • Wybrane zagadnienia z metodyki pracy z ludźmi niepełnosprawnymi,
 • Problemy i kwestie społeczne oraz sposoby ich rozwiązywania,
 • Podstawy prawa,
 • Wybrane zagadnienia z organizacji i zarządzania,
 • Pierwsza pomoc,
 • Zagadnienia higieny osobistej oraz najbliższego środowiska,
 • Wychowanie fizyczne z elementami samoobrony i rehabilitacji,
 • Język migowy,
 • Elementy informatyki,
 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej,
 • Zarys wiedzy o gospodarce,
 • Higiena żywienia,
 • Podstawy psychopatologii,
 • Metodyka organizacji czasu wolnego,
 • Wybrane umiejętności interpersonalne,
 • Zajęcia praktyczne,
 • Trening integracyjny (20 godz. w I semestrze),
 • Zblokowana praktyka zawodowa.

Dodatkowe informacje o zawodzieŹródło: Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego. Wyd. KOWEZiU: