Opiekun w DPS

WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE I POSTAWY WŁAŚCIWE DLA ZAWODU 

Cechy psychofizyczne:

 • umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 • dojrzałość emocjonalna,
 • odporność na sytuacje trudne i stres,
 • odpowiedzialność,
 • zdyscyplinowanie i systematyczność,
 • empatia,
 • życzliwość,
 • tolerancja.


O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.

Do zadań opiekuna w domu pomocy społecznej należy:

 • pomoc i towarzyszenie człowiekowi w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej (mycie, kąpanie, ubieranie, czesanie, golenie, pomoc w słaniu łóżka, zmianie bielizny pościelowej, udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych lub aktywizujących zaleconych przez lekarza bądź terapeutę),
 • pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych,
 • aktywizowanie podopiecznego do zwiększenia jego samodzielności życiowej,
 • doradzanie w zakresie planowania wydatków lub sposobu spędzania czasu wolnego,
 • mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie jego zainteresowań,
 • udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego,
 • aktywne uczestniczenie w procesie rehabilitacji i aktywizacji podopiecznego oraz wykonywanie określonych zadań pod nadzorem lub na zlecenie lekarza bądź terapeuty,
 • kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego.

Przedmioty obowiązujące na kierunku:

 • Podstawy organizacji Domu Pomocy Społecznej,
 • Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka,
 • Teoretyczne podstawy opieki,
 • Język migowy,
 • Język obcy w pomocy społecznej,
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej,
 • Opieka i pielęgnacja człowieka,
 • Aktywizacja osoby podopiecznej,
 • Trening umiejętności społecznych,
 • Podstawy przedsiębiorczości (dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć),
 • Praktyka zawodowa.

Dodatkowe informacje o zawodzieŹródło: Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego. Wyd. KOWEZiU: