Opiekun medyczny

WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE I POSTAWY WŁAŚCIWE DLA ZAWODU 

Cechy psychofizyczne:

 • akceptacja drugiego człowieka i poszanowanie jego godności,
 • gotowość niesienia pomocy innym,
 • odpowiedzialność za podejmowane działania,
 • wrażliwość na cierpienia drugiego człowieka,
 • aktywność i samodzielność w działaniu,
 • umiejętność współpracy w zespole.


O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.

Do zadań opiekuna medycznego należy:

 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osób chorych i niesamodzielnych,
 • aktywizowanie osób chorych i niesamodzielnych do zwiększania samodzielności życiowej oraz podtrzymywania aktywności społecznej,
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych,
 • współdziałanie z zespołem terapeutycznym w zakresie działań pielęgnacyjnych w placówkach opieki zdrowotnej i warunkach domowych oraz wspieranie personelu medycznego w opiece nad pacjentem,
 • udzielanie wsparcia emocjonalnego chorym i ich rodzinom,
 • popularyzowanie zachowań prozdrowotnych

Przedmioty obowiązujące na kierunku:

 • Podstawy przedsiębiorczości (dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie nauki nie realizowali tych zajęć),
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
 • Język obcy zawodowy,
 • Psychologia, pedagogika i socjologia,
 • Zdrowie publiczne,
 • Teoretyczne podstawy opieki nad chorym i niesamodzielnym,
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii,
 • Język migowy,
 • Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych,
 • Sprawowanie opieki nad osobą chorą i niesamodzielną,
 • Praktyka zawodowa.

Dodatkowe informacje o zawodzieŹródło: Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego. Wyd. KOWEZiU: