Pragniemy poinformować, że Administratorem danych osobowych jest  Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Szpitalna 10,  06 – 300 Przasnysz lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@zmsp-przasnysz.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:  ul. Szpitalna 10, 06 – 300 Przasnysz lub drogą e-mailową pod adresem: aleksandra.wesek@medykciechanow.edu.pl.

Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) i e)  w celu rekrutacyjno- edukacyjnym. Podanie danych osobowych jest warunkiem przyjęcia i rozpoczęcia nauki w Zespole Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu i wynika z realizacji zadań edukacyjnych przez placówkę. Brak podania wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowił przeszkodę do realizacji zadania oraz świadczenia przez Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu usług na Pani/Pana rzecz. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego wyżej zadania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,tj. dokumenty składane w procesie rekrutacji- 5 lat, księgi uczniów- 25 lat, arkusze ocen- 50 lat, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po ustaniu zadania, do czasu wycofania tej zgody. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.