Pragniemy poinformować, że Administratorem danych osobowych jest  Zespół  Medycznych Szkół Policealnych w Przasnyszu. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Szpitalna 10, 06 – 300 Przasnysz  lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@zmsp-przasnysz.pl . Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:  ul. Szpitalna 10, 06 – 300 Przasnysz lub drogą e-mailową pod adresem: aleksandra.wesek@medykciechanow.edu.pl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, celem wykonania obowiązków prawnych, jakie na nas ciążą jako pracodawcy, takich jak obowiązek prowadzenia i przechowywania akt pracowniczych, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią.

Podstawą prawna przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

– art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

– art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy o pracę,

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak  np. prowadzenie akt pracowniczych oraz ich archiwizacji, ewidencjonowanie czasu pracy, a także celem prowadzenia rozliczeń finansowych, w tym podatkowych.

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

Jeżeli wskutek współpracy będziemy zmuszeni przetwarzać Twoje dane wrażliwe, takie jak dane dotyczące Twojego zdrowia, to podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. b, tj. przetwarzanie może być konieczne dla wykonania ciążących na nas obowiązków oraz praw wynikających z prawa pracy, takich jak dokumentacja zwolnień lekarskich, dokumentacja BHP. Jednocześnie zapewniamy, iż nie przetwarzamy żadnych danych osobowych, w szczególności danych wrażliwych, jeżeli nie jesteśmy do tego zmuszeni.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej nas umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a więc przez co najmniej 10 lat od rozwiązania umowy – zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.01).

Obecne przepisy nakazują nam przechowywać przez 50 lat listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty (art. 125a ust. 4 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). W tym zakresie dane osobowe będą przetwarzane przez nas w powyżej wskazanym okresie, a w przypadku wyrażenia przez Ciebie  zgody na przetwarzanie danych po ustaniu zadania, do czasu wycofania tej zgody.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ będziemy w pewnym stopniu je przetwarzać na zasobach komputerowych. Jednakże w ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla realizacji łączącej nas umowy. Brak podania wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowił przeszkodę do zawarcia umowy o pracę.

Masz  prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.