Asystent osoby niepełnosprawnej

WYMAGANIA PSYCHOFIZYCZNE I POSTAWY WŁAŚCIWE DLA ZAWODU

Cechy psychofizyczne:

 • zrównoważenie emocjonalne, odporność na stres,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi,
 • odpowiedzialność za podejmowane działania,
 • wrażliwość na cierpienia drugiego człowieka,
 • aktywność i samodzielność w działaniu,
 • cierpliwość, zaufanie, takt, wyrozumiałość,
 • uczciwość,
 • umiejętność współpracy w zespole.

O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz.

Do zadań asystenta osoby niepełnosprawnej należy:

 • wykonywanie podstawowych zabiegów higienicznych i czynności pielęgnacyjnych,
 • współdziałanie z pracownikiem socjalnym oraz innymi specjalistami w podnoszeniu jakości życia osoby niepełnosprawnej;
 • udzielanie pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z usług medycznych i rehabilitacyjnych
 • udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów społecznych i organizowaniu czasu wolnego;
 • uczestniczenie w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych osoby niepełnosprawnej.

Miejsca pracy:

 • zakłady opiekuńczo – lecznicze ,
 • szpitale,
 • domy pomocy społecznej,
 • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej,
 • środowiskowe domy pomocy, hospicja,
 • środowisko domowe i najbliższe otoczenie osoby niepełnosprawnej,
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje o zawodzieŹródło: Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego. Wyd. KOWEZiU: